Misiunea

  • Misiunea asociației vizeaza dezvoltarea comunității județului Bihor cu un efect important asupra calității vieții cetățenilor bihoreni, precum și asupra mediului înconjură Dorim să vă oferim informații actuale privind implementarea și monitorizarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor în judetul Bihor, a cărui funcționare să ducă la respectarea angajamentelor și atingerea țintelor propuse, așa cum au fost ele asumate prin documentele de planificare aprobate.
  • Implementarea unui sistem integrat operațional de gestionare a dșeurilor la nivelul județului Bihor, în conformitate cu cerințele și pevederile directivelor Comunității Europene, în vederea conservării, protejării și inbunătățirii calității mediului respectiv implementarea colectării separate/selective a deșeurilor reciclabile atât în mediul urban, cât și în mediul rural.
  • Colectarea deșeurilor menajere și reciclabile de la întreaga populație a județului Bihor precum și gestionarea corespunzătoare a fluxurilor speciale de deșeuri;
  • Realizarea unui grad cât mai mare de valorificare a deșeurilor municipale și asigurarea îndeplinirii țintelor privind deșeurile de ambalaje prin promovarea și implementarea în comun a unor programe de înființare, eficientizare și/sau dezvoltare a serviciilor publice comunitare de salubrizare a localităț
  • Asigurarea furnizării/prestării pe raza unităților administrativ-teritoriale asociate a serviciilor publice comunitare de salubrizare a localităților, în condiții de eficiență și eficacitate respectiv implementarea proiectului prin înființarea, organizarea, gestionarea și exploatarea în interes comun a serviciilor.
  • Promovarea, finanțarea și implementarea în comun a unor programe de investiții pentru înființarea, reabilitarea, dezvoltarea și/sau, dupa caz, modernizarea sistemelor de utilități publice aferente serviciilor publice comunitare de salubrizare a localitatilor, inclusiv cu asistentă financiară nerambulsabilă din partea Uniunii Europene prin programele operationale sectoriale.

Misiunea noastră, reprezintă contribuția la creșterea calității vieții bihorenilor prin crearea politicilor publice de selectare, colectare, transport, sortare și depozitare a deșeurilor, precum și crearea, implementarea și monitorizarea sistemului de managemant integrat al deșeurilor, la nivelul județului Bihor. Vom elabora și implementa politici publice de prestare a curățeniei în zonele publice. Impreună cu bihorenii vom acționa constant  ,, Pentru un Bihor curat” !